سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هاشم جهانگیر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمدرضا اصفهانی – استاد گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

توانایی ارزیابی سازه ها و شناسایی خسارت در مرحله های اولیه در آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش های نوین بر اساس پاسخ که فقط به داد ههای سازه آسیب دیده بستگی دارند، به تازگی گسترش یافته اند. در این مقاله به کمک روش تبدیل موجک به عنوان یکی از روش ها،به ارزیابی خسارت در چند نمونه تیر بتن مسلح پرداخته م یشود. این ارزیابی روی داد ههای عددی و آزمایشگاهی انجام شده و نوع موجک مادرو فاصله های نمونه برداری مورد بررسی قرار گرفته اند. خسارت در نمونه های آزمایشگاهی با انجام آزمایش ایستا به صورت گام به گام پدید آمد و داده های مودال نمونه ها با انجام آزمایش ارتعاشی اندازه گیری شد. نمونه های عددی تیرهای بتن مسلح در نرم افزارABAQUS ساخته شد که خسارت در آن ها به صورت تکی، چندتایی و گسترده، با کاهش ضریب کشسانی بتن در بخش هایی از تیر ایجاد شدند. با تبدیل موجککرنش های مودی نمونه های عددی و آزمایشگاهی خسارت ها آشکار و حساسیت داده ها برای مکان یابی خسارت ها مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته های این پژوهش نشان می دهند که تبدیل موجک کرنش های مودی نسبت به شکل مودها، حساسیت بیشتری دارند و می توان به کمک این شیوه خسار تها را شناسایی و برای ترمیم سازه برنام هریزی کرد