سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

موسی رضائی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبر
سعید لطفان – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه
وحید عرب ملکی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبر

چکیده:

در این مقاله، مدل ارائه شده توسطPierre و Shen برای بررسی رفتار ارتعاش عرضی تیر دو سر ساده ، مورد بازن گری قرار گرفته و با اعمال فرضیات واقع بینانه تر ترک به صورت یک اغتشاش پیوسته مدل شده که با استفاده از مکانیک شکست این اغتشاش به صورت یک تابع ارائه شده است . در ادامه فرکانس های طبیعی متناظر با مدل، با استفاده از روش گالرکین استخراج شده سپس اثر پارامترهای ترک بر رفتار ارتعاشی تیر تر ک دار مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که فرکانس های طبیعی تیر با افزایش عمق ترک کاهش می یابد. در پایان نتایج بدست آمده با نتایج تجربی مقایسه شده اند. نتایج نشان م ی دهد که مدل ارائه شده نسبت به مدل های قبلی به بود یافته و رفتار ارتعاشی تیرهای ترک دار را با دقت بهتری به ازای پارامترهای مختلف ترک پیش بینی می نماید.