سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فروغ عباسی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ملیحه گرمرودی ثابت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
شهاب مداح حسینی – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

از جمله عوامل مهم محدود کننده درافزایش محصولات کشاورزی، تداخل علفهای هرز با آنها است که کاهش عملکرد را موجب می شود. از آنجاییکه ترکیبات گلوکوزینولات دارای خواص دگرآسیبی بوده وگیاه روغنی کلزا Gossypiun herbaceum از جمله گیاهانی است که دارای این ترکیبات می باشد، بقایای این گیاه میتواند برای کنترل علفهای هرز مورد استفاده قرار گیرد در پژوهش حاضر، بررسی اثرات دگرآسیبی بقایای کلزای روغنی در کنترل بیولوژیکی علفهای هرز مزرعه پنبه مورد بررسی قرار گرفت. بر همین اساس آزمایش مزرعه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار و ۴ تیمار در شهرستان سرخس اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از افزودن ۲ کیلوگرم کاه وکلش (بقایای) کلزا در متر مربع، ۴ کیلوگرم بقایای کلزا در متر مربع، استفاده از علف کش سونالان و یک تیمار شاهد (بدون بقایا وسم). ویژگی های مورد اندازه گیری، تعدادعلفهای هرز ، وزن خشک علف هرز خرفه، وزن خشک سایر علفهای هرز، طول بخش هوایی، طول ریشه، زی توده هوایی، زی توده ریشه، وزن محصول پنبه، میزان درصد فسفر برگ بود. بررسی تجزیه آماری نتایج حاصله نشان داد که تعداد علفهای هرز، وزن خشک علف هرز خرفه، وزن خشک سایر علفهای هرز در تیمارهای استفاده شده از بقایای کلزا و سم نسبت به شاهد کاهش معنیداری وجود داشت، همچنین در ویژگی های طول ریشه، زیتوده هوایی، زیتوده ریشه، وزن محصول پنبه، افزایش معنیداری در تمامی تیمارها در مقایسه با شاهد مشاهده شد. افزودن بقایای کلزا و سم اثر معنیداری بر طول بخش هوای پنبه نداشت