سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد اجل لوئیان – استادیار بخش آب موسسه عالی صنعت آب و برق اصفهان (وزارت نیرو)

چکیده:

با توجه به توسعه واحدهای صنعتی و دخالتهای نا بجای انسان در طبیعت ، استفاده از مدل های عددی در مدیریت و حفاظت آبخوانها در سالها یاخیر رو به افزنی نهاده است. مدلهای کمی و کیفی آب زیرزمینی می تواند نقش موثری در پیش بینی مسیر و غلظت آلاینده های شیمیایی درنقاط مورد نظز ایفا نماید. بدیهی است صحت و دقت این پیش بینی هابستگی به تعیین دقیق و صحیح پارامترهای موثر در پدیده پخش و انتقال آلایندهها در یک آبخوان نظیر سرعت جریان ، مقدار جریان ، مقدار ماده ورودی ریال پخشوذگی و غیره دارد. جهت تعیین پارامترها یمذکور می توان نتایج آزمایشات ردیابی انجام شده در یک ابخوان را بکمک برنامه های کامپیوتری تفسیر نمود . یکی از قابلیتهای برنامه های کامپیوتری ترسیم منحنی های غلظت – زمان رد نقاط مشاهداتی مورد مطالعه می باشد. ضمن آنکه بکمک تطبیق منحنی های مشاهداتی و محاسباتی می توان مقادیر پارامترها را تعدیل و تصحیح نمود. جهت سهولت محاسبات ، معمولا آبخوان هموژن و افقی با گسترش نامحدود فرض می گردد. همچنین جریان موجود در ابخوان یکنواخت به صورت یک بعدی ، دو بعدی و یا شعاعی در نظر گرفته می شود. با توجه به اینکه واحد های صنعتی آلاینده های زاید خود را به دو صورت لحظهای و پیوسته به سفره های آب زیر زمینی تزریق می نمایند در این نوشتار نیز این دو نوع تزریق مورد بررسی قرار گرفته است . شناسایی خودکار پارامترهای پراکنندگی بوسیله روشهای کمترین مربعات غیر خطی از دیگر مزیتهای استفاده از برنامه های کامپیوتری می باشد . پیش بینی پخش و انتشار مواد آلاینده تزریق شده در نقاط مختلف آبخوان و تعیین غلظت آلاینده های شیمیایی در نقاط مذکور از اساسی ترین مزیتهای برنامه های کامپیوتری می باشد که در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد.