سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی قربانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
ابوذر صالحی – دانشجوی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز

چکیده:

در این پژوهش سعی شدهاست تغییرات سطح آبزیرزمینی و تاثیر آن بر برخی ویژگیهای کیفی آبزیرزمینی نظیر کل املاح محلول TDS)غلظت یون منیزیمMg)غلظت یون کلسیمCa)و شوریEC) با استفاده از برنامهریزی بیان ژن بررسی شود. بدین منظور دادههای مربوط به داده- های کیفی و نوسانات سطح آب در چهار چاه امین آباد، سین، قلعه خواجو و محمودآباد در دشت برخوار واقع در شهر اصفهان در یک دوره ۱۳ ساله ۱۳۷۴-۱۳۸۷ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از همبستگی قابلقبول نوسانات سطح آبزیرزمینی با کل املاح محلول وغلظت یون کلسیم بوده، در حالی که برای شوری و غلظت یون منیزیم معنیدار نمیباشد