سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامحسین شاهقلی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف عباسپورگیلانده – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
رحمان فرخی تیمورلو – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه، اروم

چکیده:

مقدار انرژی مصرفی در عملیات خاک ورزی کاملا بیشتر از سایر عملیات کشاورزی است بنابراین ذخیره حتی ۱درصد از این انرژی با طراحی کارآمد ابزار خاک ورزی می تواند باعث ذخیره میلیونها دلار گردد. تحقیقات گذشتهنشان داده اند که اغلب محققین دنیا از مقاومت یا توان ویژه (مقدرار کشش یا توان لازمه در واحد سطح مقطع خاک سست شده ) برای ارزیابی عملکرد ادوات خاکورزی مانند انواع گاوآهن ها، زیرشکنها و مقایسه عملکرد آنهااستفاده می نمایند. تحقیقات اخیر نشان داده اند با توجه به اینکه در اندازه گیری مقاومت و توان ویژه مقدار سختی خاک در نظر گرفته نمی شود. بنابراین وسیله ای که در خاک نرم سطح مقطع زیادی با نیروی کشش یا توان کم سست نموده بهتر از وسیله با همان نیرو یا توان سطح مقطع کمی را در خاک سخت سست می نماید خواهد بود که صحیح نمی باشد. بنابراین این تحیقیق نظریه مقدار انرژی مصرف شده که هم سطح مقطع خاک سست شده و سختی آن را تواماً در نظر گرفته را توسعه داده و آن در یک آزمایش مزرعه ای با استفاده از زیرشکن ارتعاشیارزیابی نموده و با توان ویژه مقایسه نموده است. بنابراین جهت ارزیابی ترکیبات مختلف آزمایشات مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کا ملا تصادفی بوده و در تمام این آزمایشها نیروی کشش، گشتاور وسرعت پی تی او، سرش تراکتور، مقاومت خاک قبل از خاکورزی وسطح مقطع پروفایلهای خاک بعد از خاکورزی اندازه گیری شد. تا بتوان تیمارها را از نظر مقاومت و توان ویژه و انرژی مصرفی در پروفایل خاک مقایسه کرد.