سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه رشیدی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان
هادی غریب – کارشناس ارشد سازمان فضایی ایران

چکیده:

ایران کشوری است که تنها در سوختهای فسیلی غنی نیست بلکه در انرژ ی ها ی تجدی د پذ یر هم پتانسیل های زیادی دارد و این انرژی ها چندین برابر سوختهای فسیلی است. در حال حاضر با هدفمند کردن یارانه ها، انرژی های تجدید پذیر از موقعیت بهتری برای تولید برخوردار خواهند بود و در صورتی که این وضعیت ادامه یابد بهترین راه برای تشویق توسعه انرژی های تجدید پذیر، تخصیص نرخ بهره های ترجیحی برای این پروژه ها خواهد بود. چون کشور ایران روی کمربند خورشیدی جهان قرار گرفته است و یکی از کشورهایی است که از تابش نور خورشید با قدرت و توان مطلوب برخوردار بوده و از مناطق بسیار مستعد برای بهره گیری از این انرژی است، به طوری که میزان تابش متوسط روزانه آفتاب به ۴ کیلووات ساعت بر متر مربع می رسد و متوسط تعداد ساعات آفتابی، از ۲۸۰۰ ساعت درسال بیشتر است.( البته، مقادیر ذکر شده به طور متوسط بیان شده اند و در شهرهای کویری کشور همچون ی زد، ساعات آفتابی به ۳۲۰۰ ساعت نیز می رسد) با توجه به این که، ایران کشور کوهستانی است و اکثر نقاط آن در ارتفاعی بالاتراز ۱۰۰۰ متر از سطح دریا واقع شده اند توان دریافتی از تابش نور خورشید آن بیشتر خواهد بود. در این مقاله سعی شده بر مزایای استفاده از انرژی خورشیدی با رویکرد توسعه پایدار و راهکاری برای مبارزه با آلودگی های ناشی از سوختهای فسیلی که مبحث بسیار مهم تغییر اقل یم را نیز دامن می زند اشاره گردد و نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر می باشد: با وجود اینکه کشور ایران یک کشور غنی از لحاظ میزان نفت می باشد، اما همچنان نیازمند برنامه ای مدون در جهت ارتقاء استفاده از انرژی های نو وتجدید پذیر است که نیازمند متخصصین فنی و اقتصادی در این زمینه م ی باشد. از موانع مهم در استفاده از انرژی های خورشیدی، سرمایه بر بودن صنایع خورشیدی است که باید راهکارهای اساسی برای این معضل، اندیشیده شوند.