سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مصطفایی پور – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
لیلی امامی میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه یزد

چکیده:

منابع آبی در اکثر نقاط دنیا در حال کاهش میباشند و نمکزدایی آب دریاها وآبهای شور باید مورد استقبال بیشتری واقع شوند. درحقیقتهزینه نمکزدایی آب دریاها نسبت سایرمنابع آبی مانندآبهای زیرزمینی ورودخانه ها نسبتاً زیاد می باشد. منابع انرژی تجدید پذیر مانند باد و خورشید می توانند گزینه های مناسبی جهت فرآیند نمک زدایی در بسیاری از مناطق باشند. به رغم وفورمنابع انرژی تجدید پذیر،استفاده از هنوز هم درابتدای مسیرنوآوری ها وکاربرد اقتصادی خودقرار دارد. نمک زدایی از طریق استفاده از انرزیهای نو می تواند پاسخی برای این مشکل باشد از آنجا که چنین فرآیندی می تواند با هزینه های بسیار پایین تری آب با کیفیت بالا را تولید کند. در تحقیق حاضربه مسایل کنونی و ابداع روش نمک زدایی وبویژه کاربرد منابع انرژی تجدید پذیری همچون باد وخورشید پرداخته می شود که میتواند در ایران مورد استفاده قرار گیرد.