سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا برهانی داریان – دانشیار منابع آب – دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
زینب فرهمندفر – کارشناسی ارشد منابع آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

حل بسیاری از مسائل پیچیده بدون استفاده از روشهای بهینه سازی اگرغیرممکن نباشد امری دشوار و پرهزینه است. امروزه محققین سعی بر آن دارند تا با استفاده از روش های نوین در زمانی کمتر مسائل بهینه سازی را حل کنند. بسیاری از این روش ها الهام گرفته از طبیعت بوده و بر اساس یکی از شیوه های گوناگون جستجوی تصادفی عمل می کنند. در این بین، ابعاد مختلف زندگی اجتماعی زنبورها سر منشاء دست یابی به مدل ها و الگوریتم های زیادی جهت جستجو و یافتن حل بهینه مسائل در حوزه های مختلف شده است. در این مقاله از الگوریتم جفت گیری زنبورعسل MBO) در بهینه سازی یک سیستم سه مخزنی، با هدف تأمین نیاز زیس تمحیطی و نیاز کشاورزی پایین دست، استفاده شده است. مقادیر خروجی بهینه از هر مخزن در یک دوره ساله به صورت ماهانه محاسبه شده و نتایج آن با نتایج دیگر الگوریتم های فراکاوشی مانند الگوریتم ژنتیک، مورچه وPSO مقایسه شده است. با توجه به بالا بودن تعداد متغیرهای تصمیم در این مسئله و همچنین ماهیت این سیستم س همخزنی اکثر الگوریتم های فراکاوشی قادر به یافتن بهینه مطلق نیستند. در این مقاله نشان داده شده که الگوریتم جف تگیری زنبورعسل عملکرد بهتری نسبت به سایر الگوریتم های فراکاوشی دارد و در مدت زمان کمتر جواب های بهتری بدست می دهد.