سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید امیری – شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی(مپنا)
هادی زاهدی – موسسه آموزش عالی ابن یمین سبزوار

چکیده:

یکی از راهحلهای اساسی برای مونیتورینگ زمان حقیقی شبکه های قدرت، سیستم PMU میباشد. از مهمترین اجزاء یک سیستم مدرن مدیریت انرژی در شرکتهای برق فرآیند تخمین حالت سیستم قدرت براساس اندازهگیری کمیات آن در زمان واقعی میباشد. در این مقاله روشی نو برمبنای الگوریتم رقابت استعماری برای جایابی بهینه واحدهای اندازهگیری فازور PMU به منظور مشاهدهپذیری کامل شبکه ارائه میگردد. روش پیشنهادی در شبکه های ۱۴ ، ۳۰ ، ۵۷ ، ۱۱۸ شینه IEEE بررسی شده است. در این مقاله تحلیل مشاهده پذیری شبکه به روش تحلیل توپولوژیکی انجام شده است. نتایج حاصله نشان میدهد این الگوریتم توانایی زیادی در بهینهسازی توابع دارد، نتایج به دست آمده با این الگوریتم با نتایج حاصل از دیگر روشهای الگوریتم تکاملی مقایسه میگردد.