سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الیاس رخشانی – کارشناسی ارشدگروه کارشناسی ارشد کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنا
جواد ساده – استادیارگروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده:

در این مقاله با دیدگاهی کاربردی و به منظور بهبود رفتار دینامیکی مسأله کنترل بار- فرکانس در فضای رقابتی بازاربرق، یک روشی ترکیبی ارائه میگردد، که شامل بکارگیری الگوریتم بهینه سازی تطبیقی اجتماع ذرات یا ۱AWPSO در یک کنترلر ف ی دبک خروج ی بهینه است . استفاده از روشفیدبک خروجی بهینه بعلت عدم دسترس ی به برخ ی ازمتغیرهای حالت در محیط واقعی و ارائه دیدگاهی واقع بینانه بوده است. ضمن آنکه به منظور بهبود بیشتر دینامیک سیستم ، الگوریتم اجتماع ذرات، با اندکی بهبود تطبیقی در نحوه تغییرات وزنهای الگوریتم، به مدل کنترلی اضافه شده است .طراحی کنترلر و تعیین ماتریس ضرائب فیدبک خروجی بهینه،با حداقل کردن تابع معیاری بدست می آید که این عمل به کمک الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات تطبیقیAWPSOانجام شده است. نتایج حاصل از شبیه سازیها نشان میدهند که با بکارگیری روش ارائه شده بهبود چشم گیری در نحوهطراحی کنترلر حاصل شده و در واقع علاوه بر برآورده شدن کلیه نیازهای مس أله کنترل بار – فرکانس در فضای عملی سیستم قدرت، رفتار دینامیکی سیستم نیز مطلوب تر می شود.