سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد زارع بیدکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد، گروه کامپیوتر، یزد، ایران
محمدجواد کارگر – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه کامپیوتر، یزد، ایران

چکیده:

با رشد و گسترش شبکه های اجتماعی و با کمک انجام محاسبات ابری، کاربران شبکه های اجتماعی میتوانند اطلاعات خود را در مراکزدادهای در هر نقطه از سراسر جهان که متعلق به ابر است، بین یکدیگر به اشتراک بگذارند و همزمان از منابع اطلاعاتی دیگران نیزاستفاده کنند. شبکه اجتماعی در اصل یک ساختار مجازی پویا است که در آن روابط بین دوستان بر اساس اعتماد ذاتی برقرار است و ابراجتماعی از این اعتماد، برای اشتراکگذاری منابع اطلاعاتی و خدمات، بین کاربران شبکه اجتماعی استفاده می کند. از آنجا که باگذشتزمان اشتراک گذاری خدمات و منابع اطلاعاتی از طریق شبکه های اجتماعی برای کاربران پیچیده تر شده است، در این مقاله با طراحیپلتفرم ابر اجتماعی اشتراک گذاری و استفاده از منابع اطلاعاتی را برای کاربران در شبکه های اجتماعی آسانتر می کند. ابر اجتماعی درابتدا اطلاعات کاربری و روابط بین کاربران را از شبکه های اجتماعی جمع آوری می کند و با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل، میانمنابع اطلاعاتی که تاکنون به اشتراک گذاشته شده و نظرات و روابط دوستی که از شبکه های اجتماعی به دست آورده است، تطبیق انجاممیدهد و از طریق نتایج به دست آمده از این تطبیق، منابع گردشگری کارآمد و مورد نیاز کاربران را با سرعت بالاتر و کیفیت بیشتر، دراختیار آنها قرار می دهد. استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل در طراحی ابر اجتماعی باعث کاهش زمان اجرای برنامه و افزایش کیفیتمنابع اطلاعاتی تخصیص داده شده به کاربران، نسبت به الگوریتم های مشابه دیگر می شود.