سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – استاددانشگاه علم و صنعت ایران
مسلم توشقانیان – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
فضل اله معصومی گزانه – کارشناس ارشد

چکیده:

مطالعات اخیر نشان داده اند که نمودارهای کنترل با فاصله نمونه گیری متغیر درشناسایی تغییرات میانگین فرایند سریعتر از نمودارهای کنترل شوهارت استاندارد می باشد فرض معمول درطراحی نمودارهای کنترل این استکه اولا داده ها یا اندازه گیری ها دارای توزیع نرمال بوده ثانیا تنها یک انحراف با دلیل درفرایند وجود دارد که این فرضیات ممکن است درعمل درست نباشند بنابراین درمقاله پیش روی طراحی اقتصادی آماری نمودار کنترل میانگین با فاصله نمونه گیری متغیر تحت فرض غیرنرمال بودن داده ها و وجود انحرافات چندگانه درفرایند ارایه شده است دراین مطالعه جهت نمایش غیرنرمال بودن داده ها از توزیع بور استفاده کرده ایم همچنین فرض شده است انحرافات با دلیل بصورت مستقل از هم رخ داده و زمان وقوع انحرافات با دلیل توزیع نمایی میب اشد نهایتا از الگوریتم ژنتیک برای یافتن پارامترهای بهینه طراحی استفاده شده است که درآن نقاط بهینه عملکردی الگوریت مبا استفادها ز طراحی آزمایشات و روش سطح پاسخ به دست آمده اند.