سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا مردوخ پور – استاد یار گروه مهندسی عمران و آب دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

چکیده:

شرایط سخت هیدرولوژیکی مانند طوفانهای شدید ، خشکسالی و تقاضای بیشتر از حد برای تامین آب ،اغلب سبب تنشهای شدید بر سازه های ذخیره آب مانند مخازن سدها میشوند.در تحقیق حاضر تخمینی از توزیع آب مازاد در شرایط مختلف و سخت هیدرولوژیکی در مخزن سد منجیل (شمال ایران-گیلان) به عمل می آید. در طی مطالعه حاضر،داده های دو دوره از دبی روزانه ازسد منجیل بر روی رودخانه سپیدرود به طور تصادفی انتخاب گردیدند و به شش مشخصه مصرفی تقسیم بندی شدند. سپس سه مدل شبکه عصبی ساخته شده و رفتار مخزن در شرایط سخت هیدرولوژیکی برروی هریک از مدلها بررسی گردید و بهترین مدلی که پاسخ مخزن را به مقدار آب مازاد، که در شرایط سخت هیدرولوژیکی به عنوان معیاری برای پاسخ مخزن نسبت به تنشهای آبی انتخاب شد، میرساند، معرفی گردید. بر طبق نتایج حاصله ، سد مخزنی منجیل در شرایط سخت هیدرولوژیکی، در معرض تنشهای آبی شدید قرار میگیرد.