سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا نداف اسکویی – تهران، حکیمیه، استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه امام حسین
محمدرضا محمدی – تهران، حکیمیه، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگ
اویس حیدری – تهران، حکیمیه، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگ

چکیده:

در این مقاله استفاده از روش الگوریتم ژنتی ک در بهینه ساز ی ی ک صفحهی کامپوزیتی مورد مطالعه قرار گرفته است. ای ن نوع به ینه – سازی یک فرآیند چند هدفی میباشد که این اهداف باید به صورت همزمان بهینه شوند. هدف اصلی از بهینهسازی صفحهی کامپوزیتی، کاهش وزن و تغییر مکان تحت شرایط مرزی و نسبت ها ی منظر ی متفاوت میباشد. برای بهینهسازی، از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. دقت عملکرد الگوریتم استفاده شده، توسط مقالات معتبر مورد بررسی و صحهگذاری قرار گرفته است. الگوریتم استفاده شده برای بهینهسازی صفحهی کامپوزیتی قابلیت بهینهساز ی مسائل ی را که شامل چندین لایهچینی متفاوت میباشند، با ب یشتر ین کارآ یی دارد. مدل بهینهی نهایی دارای کاهش وزن قابل ملاحظه است