سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان محمودی کوچکسرایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
ناصر تقی زادیه – استادیار دانشگاه تبریز
الهه یوسفی خسرقی – کارشناس مهندسی عمران آب

چکیده:

دربسیاری از زمینه های مختلف مهندسی بهینه سازی دارای مزایایی فراوانی می باشد بهطور مثال درمهندسی عمران می توان با استفاده از اعضای سبک تر و ارزان تر درکاهش وزن سازه ها درنتیجه هزینه نهایی سازه صرفه جویی نمود درحالت کلی روشهای بهینه سازی شامل دوگام می شوند گام اول یافتن کلیه نقاط بهینه اساسی برای تابع هدف مقید با استفاده از روشهای مختلف بهینه سازی و گام دوم شامل تعیین مقادیر مناسب برای متغیرهای طراحی مجزا با استفاده ازروشهای تحلیل سازه و روشالمان محدود میب اشد دراین تحقیق از یک الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی وزن سازه های خرپایی که با برنامه متلب توسعه داده شده است استفاده می شود برا یبهبود نتایج و یافتن مقادیر مناسب تر متغیرهای طراحی از یک تابع جریمه خودانطباقی به منظور جریمه نمودن مقادیر غیرممکن استفاده شدهاست.