سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا نظم الدینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علیمراد خواجه زاده – استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمان
هادی زاینده رودی – استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمان

چکیده:

در این مقاله روشی مبنتی بر تخمین چگالی احتمال قیمت بازار ارائه شده است که طی آن امید ریاضی سود فروشنده در یک دوره اجرای بازار حداکثر می شود. برای حل مساله از یک الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso استفاده شده است. در الگوریتم ترکیبی مورد استفاده تعداد پاسخ های ضعیف در نسل های جدید الگوریتم کمتر است و لذا همگرایی الگوریتم سریعتر می باشد. برای مطالعه عددی یک ژنراتور ۴۵۰ مگاواتی انتخاب شده و پیشنهاد ژنراتور در قالب ۳ پله به بازار ارائه شده است. نتایج مطالعه عددی نشان می دهد در صورتی که اطلاعات تاریخی مناسبی از قیمت بازار برق در ساعات مختلف وجود داشته باشد می تواند پیشنهادات مناسبی به بازار ارائه داد. همچنین نتایج نشان می دهد قیمت پیشنهادی متاثر از تغییرات قیمت بازار و مگاوات پیشنهادی متاثر از محدودیت های فنی ژنراتور است. قیمت های پیشنهادی با میزان انحراف معیار قیمت بازار ارتباط معکوس دارند. این موضوع بیانگر تاثیر احتمال برنده شدن در تعیین پیشنهادات نهایی می باشد.