سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید مقدم – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه کامپیوت
احسان نجف زاده اصل – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه کامپیوت
جابر کریم پور – استادیار، گروه دانشگاه تبریز

چکیده:

در شبکهی نظیر به نظیر Chordنظیرها و منابع ، یک حلقه تشکیل میدهند. در این حلقه، نظیرها، با شناسه ی نظیر/منبع مشخصمیشوند. این شناسه، یک عدد صحیح یکتا است. هر نظیر/منبع، تعداد مشخصی از زوجهای<key,value>را ذخیره میکند، که کلید، کلید دادهها وvalueاطلاعات متناظر با این کلید است که در یکی از نظیرهای شبکهیChordذخیره شده است.این کلید، توسط هش یکنواخت به یکی از نظیرها/منابع شبکه تخصیص داده میشود. شناسهی نظیر میت اند توسط هش آدرس IP نظیر تولید شود و شناسهی منبع میتواند توسط هش مقدار داده تولید شود. شناسهی منبع در اولین نظیری ذخیره م یشود، که شناسهی آن نظیر، بزرگتر مساوی شناسهی منبع است. این شبکه، سرویسی را ارائه میکند که میتواند مقدار /منبع متناظر با شناسه را که در یکی از نظیرهای موجود در حلقه قرار دارد، جستجو و پیدا کند. در این مقاله قصد داریم دو راهحل ساده را برای بهینه کردن سرعت جستجوی شبکهیChord معرفی کنیم که با گزینش مسیرهای کوتاه، نظیری را که اطلاعات مورد نظر ما در آن ذخیره شده است، با سرعت بیشتری بیابد