سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طیبه طاهری – دانشکده برق، رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ای

چکیده:

الگوریتم جستجوی هارمونی از جمله الگوریتمهای تکاملی است. این الگوریتم ار فرآیند موسیقی الهام گرفته شده است ومبتنی بر جستجوی تصادفی است. کاربرد اصلی جستجوی هارمونی در حل مسائل بهینه سازی است و بر روی مسائل ایستای بیشماریپیادهسازی شده و نتایج مطلوبی داشته ولی بیشتر مسائل دنیای واقعی پویا بوده، یعنی اینکه تابع هدف یا سایر محدودیتهای آن در طول زمان تغییر میکند که در نتیجه، بهینه اینگونه از مسائل نیز تغییر میکند. بنابراین لازم است تا با بهینهسازیهایی که با اینگونهمسائل مطابقت دارند، حل شوند. در این مقاله از الگوریتم جستجوی هارمونی برای محیط پویا استفاده شده است. الگوریتم مذکور بر روی معیار قلههای متحرک که از شناخته شدهترین معیار در محیط پویا هستند ارزیابی شده و با نتایج حاصل از چندین الگوریتم معتبر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج آزمایشات نشان دهنده صحت و کارایی روش ارائه شده میباشد