سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمیل رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
خشایار رضایی شاقاجی – دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

استفاده از منابع تولید پراکنده از چند سال گذشته در شبکه های برق دنیا مطرح شده است. در این مقاله مسئله جایابی و تعیین ظرفیت منابع تولید پراکنده از نگاه یک کمپانی توزیع مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی کاهش هزینه بهره برداری از شبکه در طول یک سال می باشد.قیود مربوط به شبکه در کنار برخی قیود مربوط به منابع تولید پراکنده در مدلسازی مسئله لحاظ شده است. برای حل مسئله از الگوریتم بهینه ساز گروهی استفاده شده است. در بخش پایانی مقاله یک شبکه ۲۰ کیلوولت توزیع واقعی برای مطالعات عددی استفاده شده است. نتایج مطالعه عددی نشان می دهد در صورتی که کمپانی های توزیع از منابع تولید پراکنده برق در شبکه تحت اختیار خود استفاده کنند ،کاهش چشمگیری در هزینه بهره برداری از شبکه خواهند داشت. درصد کاهش در تلفات شبکه بیش از سایر بخشها می باشد