سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا کوه بنانی – کارشناسارشد GIS ، شرکت مهندسین مشاور سنجشازدورساج
هادی نیرآبادی – کارشناس ارشد GIS ، شرکت مهندسین مشاور سنجشازدورساج

چکیده:

هدف اصلی مطالعه جاری، اعمال انواع عملیات تحلیلهای مکانی، با بهرهگیری از فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور مکانیابی محدودههای بهینه ( با حداقل اثرات سوء زیستمحیطی) برای دفن زبالههای شهری است . به همین منظور، در مرحله اول، کلیه مشاهدات محیطی طبیعی و انسانی به تعداد ۱۶ لایه مربوط به محدوده شهرستان تبریز به محیط نرمافزارهای Idrisi و ArcGIS وارد و پایگاههای اطلاعاتی ویژه دفن زبالههای شهری تشکیل شد. در مرحله دوم، لایههای رقومی بر اساس استانداردهای موجود وزندهی و طبقهبندی گردید . در مرحله سوم، با هدف یافتن مکانهای مناسب دفن زباله، الگوریتمهای مختلف تصمیم- گیری چندمعیارهتحلیلی نظیر، تحلیل سلسلهمراتبی ترکیب وزنی خطی بر لایههای موجود اعمال شد .بررسی نتایج اولیه مبین این واقعیت است که مدل منتج از روش AHP ضمن انتخاب مکان دفن زبالهها در منطقه قابلقبول ، مناطق دیگری را نیز پیشنهاد میکند . اما با اجرای مدل WLC محدودههایی با اندک اختلافی در شمالغرب شهر تبریز استخراج میشود، که بر پایه شواهد میدانی و مقایسه نتایج حاصله با واقعیتهای موجود مطابقت میکند .