سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی زاهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
ناصر مهرشاد – استادیار گروه الکترونیک دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای طراحی سیستم زمین بر اساس استاندارد ۲۰۰۰ -۸۰ IEEE-std به کمک الگوریتم رقابت استعماری ارائه شده است. در این جا ما میخواهیم سیستمی طراحی کنیم که علاوه بر ایمنی طبق استاندارد از نظر هزینه نیز بهینه باشد یک سیستم زمین ایمن باید مسیری برای جاری شدن جریانهای الکتریکی به زمین تحت شرایط نرمال یا فالت ایجاد کند بدون اینکه سیستم از محدوده های مجاز کاری تجهیزات خارج شود و یا باعث ایجاد توقف در روند کاری شود. و همچنین ایمنی افراد در مجاورت تجهیزات الکتریکی برآورده شود. در این مقاله بهینهسازی سیستم زمین را با در نظر گرفتن هادیهای افقی زمین انجام می دهیم چراکه در بسیاری از پستها سیستم زمین تنها با هادیهای افقی کفایت میکند. اما در پستهایی که احتمال وقوع جریانهای فالت بالاتر وجود داشته باشد استفاده از الکترودهای زمین علاوه بر شبکه زمین مؤثر است. بدین منظور سیستمزمین را با شبکه زمین به همراه الکترودهای زمین متصل به گوشههای شبکه زمین و فروشده در خاک بهینهسازی میکنیم. در انتها نتایج بهینه سازی را با الگوریتم GA مقایسه میکنیم.