سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدیعقوب سیدمعصومی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل و محقق موسسه تحقیقات

چکیده:

در این تحقیق از میان ارقام خارجی پنبه که در سالهای گذشته وارد منابع ژر مپلاسمی کشور شده تعداد بیست رقم انتخاب گردیده که دارای صفات مهمی مانند زودرسی م یباشند. این ارقام همزمان با نقاط مختلف پنب هکاری کشور به همراه تعدادی از ارقام تجارتی کشور مورد مقایسه قرار گرفتند. درتحقیق حاضر علاوه بر مطالعه شاخص های زودرسی، صفات مختلفی از جمله عملکرد چین اول، عملکرد چین دوم، عملکرد کل، زودرسی، وزن متوسط غوزه، تعداد متوسط غوزه در بوته مورد یادداشت برداری و اندازه گیری شد. این بررسی در مرکز تحقیقات کشاورزی مغان و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار و چهار منطقه طی دو سال زراعی انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب و مقایسه میانگین صفات عملکرد کل و زودرسی در دو سال نشان داد که از لحاظ عملکرد کل وش ارقام Opal و Beli Izovar به ترتیب با متوسط عملکرد ۳۹۸۳ و ۳۹۷۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد و از لحاظ درصد زودرسی ارقام Opal و ۴-s-4 با ۹۲ درصد زودرسی ، درصدر قرار گرفتند.رقم Opal در بین این ارقام زودرس ترین رقم بوده و کاندیدای خوبی برای بحران کم آبی در مناطق پنبه کاری است.