سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خلیل اسفندیاربروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی زیودار – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرشاد فرشچی تبریزی – دانشیار
میثم خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

برجهای پرشده قسمت مهمی از تجهیزات وسیع انتقال جرم و حرارت هستند کهدر فرایندهای صنعتیمانند تقطیر جذب استخراج و … مورد استفاده قرارمیگیرند امروزه استفاده از برجهای پرشده با آکنه های ساختاریافته بهدلیل افت فشار کمتر ظرفیت و انتقال جرم بالاتر نسبت به آکنه های نامنظم و برج های سینی دار درحال افزایش است دراین تحقیق پارامترهای موثر برعملکرد برج مانند افت فشار دو فازی ماندگی مایع و ضرایب انتقال جرم فاز گاز دربرج رطوبت زنی با استفاده از آکنه های ساختاریافته دربرجی به قطر ۰/۲ متر و ارتفاع ۱ متر اندازه گیری شد درآزمایشات از آب و هوا برای فاز گاز و مایع استفاده شد سرعت هوا بین ۱/۳۲ و ۳/۹۳ متر برثانیه و سرعت مایع ۱۰ تا ۷۰ متر مکعب برساعت می باشد یکی از عوامل تاثیر گذاردر عملکرد برج توزیع مناسب مایع است توزیع مناسب مایع باعث افزایش سطح تماس موثر انتقال جرم می شود به همین دلیل درقسمت بالای برج از آکنه نامنظم پال رینگ بطول ۰/۰۵ متر استفاده شد تا توزیع مایع بهتر شود سپس پارامترهای موثر برعملکرد این دو برج با هم مورد مقایسه قرارگرفت نتایج نشان داد که با این روش بطور متوسط افت فشار ۶% و ضریب انتقال جرم فاز گاز (Kg.ae) 13% افزایش پیدا می کند .