سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود مهدیه – فارغ التحصیل رشته خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نادر عباسی – استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج

چکیده:

خاکهای ماسه سیلتی از مهمترین رسوبات مناطق کویری می باشد که در بخشهای وسیعی از جهان و به ویژه نواحی مرکزی ایران پراکنده اند. این نوع خاک ها از مقاومت و ظرفیت باربری کمتری برخوردار بوده و مخصوصاً در اثر تماس با آب دچار افت شدید مقاومت و نشست قابل ملاحظه ای می گردند. نظر به برنامه های توسعه ای و زیربنایی نظیر احداث پروژه های راهسازی، کانالهای انتقال آب، خطوط راه آهن در این مناطق، تثبیتو بهبود خواص ژئوتکنیکی این گونه خاکها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این پژوهش با هدف بهبود ظرفیت باربری خاک ماسه لای دار با افزودن پوزولان و آهک و تعیین مقادیر مناسب افزودنی های ذکر شده انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا نمونه های مختلفی با افزودن ۴ مقدار مختلف پوزولان شامل؛ ۰ ۵و۱۰و۱۵درصد و ۵ مقدار مختلف آهک شامل؛ ۰ ،۱و۳و۵و۷ درصد به خاک مورد مطالعه، تهیه گردیدند. سپس آزمایشهای آزمایشگاهی شامل؛ آزمایشات شناسائی، تراکم، مقاومت فشاری و نسبت باربری کالیفرنیاCBR) بر روی تیمارهای مورد بررسی انجام گرفت. نمونه های آزمایش مقاومت فشاری برای ۷ ۱۴ و ۲۸ روز و نمونه های CBR تنها برای ۱۴ روز عمل آوری شدند. نتایج آزمایشهای تراکم نشان داد که با افزودن پوزولان و آهک به خاک ماسه لای دار، وزن واحد حجم خشک حداکثر کاهش و مقدار رطوبت بهینه افزایش می یابد. همچنین با افزودن پوزولان و آهک، مقاومت فشاری محصور نشده وCBR نسبت به خاک طبیعی افزایش می یابد. بر اساس نتایج مشخص شد که خاک ماسه لای دار می تواند بطور موفقیت آمیزی با پوزولان و آهک تثبیت شود.