سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینو کرباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فرایند سمنتاسیون روشی الکتروشیمیایی است که در صنعت برای حذف یونهای فلزی سنگین، بازیابی یونهای فلزی با ارزش ازمحلولهای رقیق و پسابها بهکار میرود. سهولت کنترل، سادگی نسبی و مصرف انرژی کم از مزایای این روش است و در اثر سمنتاسیون، فلز با خلوص بالایی بدست میآید. اگرچه سمنتاسیون محلولهای رقیق مس هنوز هم به عنوان یک فرایند تثبیت شده و مهم در صنعت استخراج مس کاربرد دارد، اما کمبود آهن قراضه و گرانی قیمت آن و از سوی دیگر وجود عناصر آلیاژی متعدد در آهن قراضه، میتواند استفاده از روش سمنتاسیون را دچار مشکل سازد. لذا در این تحقیق استفاده از آهن اسفنجی بهجای آهن قراضه برای سمنتاسیون محلول سولفات مس مورد بررسی قرار گرفت. اثر پارامترهایpH زمان و تدوام استفاده از آهن اسفنجی بر روی فرایند سمنتاسیون بررسی شد pH بهینه ۲/۶ تعیین گردید. جهت ارزیابی ساختار کریستالی و مورفولوژی، نمونهها تحت آنالیز XRDو SEM قرار گرفتند و نتایج نشان داد که مس حاصل از این روش نانوذره و نانوساختار است. از سوی دیگر، امکان استفاده مکرر گندلههای آهن اسفنجی وجود دارد