سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مقدسه اکبری امری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ،
حسین رسالتی – استاد گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا دهقانی – دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

چکیده:

با تصویب قوانین زیست محیطی و بسته شدن فرایند جریان آب در کارخانههای کاغذ، مواد محلول و کلوئیدی ( Dcs1 ( در آب سفید انباشته شده است. تجمع بیش از حد DCS در جریان فرایند آب ممکن است حرکت-پذیری ماشین کاغذ را کاهش دهد و خوردگی، کف، قیر و رسوب را افزایش میدهد. استراتژی سنتی برای کاهش محتویات این مواد، افزودن پلیالکترولیتهای کاتیونی برای خنثیسازی بود، که باعث مصرف موادشیمیایی خطرناک، افزایش بار آلودگی پساب کارخانه کاغذسازی و مشکلات زیست محیطی میشود. با این حال، با توجه به افزایش فوقالعاده در سطح آگاهی در خصوص اثرات آلودگی در صنعت خمیر و کاغذ، به شدتتقاضا برای جایگزینی فرایندهای سنتی با فرایندهای سبز شامل استفاده از میکروارگانیسمها و آنزیمها بوده که نه تنها یک جایگزین عملی و اقتصادی است بلکه دوستدار محیط زیست نیز هست. در این مقاله تلاش شدهامکان استفاده از آنزیم پکتیناز را برای حل مشکلات موجود در فرایند ساخت کاغذ را مورد بررسی قرار دهد. به اثبات رسیده که آنزیم پکتیناز در حل مشکلات ماندگاری و کاهش زبالههای آنیونی و همچنین کاهش بار آلودگی پساب کارخانه کاغذسازی مؤثر است.