سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهسا واقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد
علی مطیع نصرآبادی – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد
محمدحسن مرادی – دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق از آنالیز مقید مؤلف ه های مستقل برای نخستین بار بهعنوان روشی برای پی ش پردازش دادگان استفاده شده است و سه شیوه مختلف برای استخراج ویژگی توسط این روش، ارائه شده است. توسط این الگوریتم از دادگان حاوی مؤلفه ۳۰۰P و فاقد آن در مسابقه BCI2005-II ویژگی استخراج شده است و با استفاده از آنالیز جداساز خطی نرخ تشخیص مؤلفه P300 برای سوژه A، در بهترین حالت ۷۹/۰۶% بدست آمده است.