سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید ذکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مجید محمدی اسکویی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

هدف از این مطالعه، تهیه نقشههای پراکندگی آلتراسیونهای رسی و اکسید آهن در شرق آذربایجان شرقی با استفاده از دادههای چندطیفی میباشد. مجموعه دادههای مورد استفاده در این مطالعه شامل دادههای ASTER باابعاد ۴۴/۵۲×۳۴ کیلومتر میباشد. در راستای این هدف، ابتدا دادههای اولیه بعد از انجام تصحیحات توپوگرافی و اتمسفری به فایلهای انعکاسی تبدیل میشوند. تصحیحات توپوگرافی و اتمسفری به ترتیب با استفاده از روش لامبرتین و الگوریتم QUAC روی دادههای خام منطقه اعمال شده است. کار مقایسه پروفیلهای طیفی اعضای انتهایی با پروفیلهای مرجع با استفاده از الگوریتمهای SAM و SFF انجام شده است. روش تطبیق فیلتری جهت تهیه نقشههای توزیع فراوانی به کار گرفته شده است. تطبیق فیلتری بر اساس روشهای پردازش سیگنال شناخته شده است که واکنش یک عضو انتهایی شناخته شده را حداکثر و واکنش پیشزمینه مرکب ناشناخته را بیاثر میسازد. تطبیق فیلتری راهی سریع برای تشخیص کانیهای خاص بر اساس شباهت با مجموعه طیفهای اعضای انتهایی تصویر یا کتابخانهای است. نتیجه حاصل از اعمال این روش وجود کانیهای رسی کائولینیت، اسمکتیت، فلوگوپیت، مسکویت و سپیولیت و کانیهای بوتلریت و نونترونیت را در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان چنین بیان کرد که تطبیق فیلتری برای دادههای ASTER مناسب بوده و حاکی از توانایی بالای این روش در تهیه نقشه پراکندگی کانیهای رسی و اکسید آهن است.