سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – کارشناس ارشد زلزله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مهدی بنازاده – دکتری سازه

چکیده:

هدف تحلیل احمالاتی تقاضای لرزه ای محاسبه احتمال تجاوز سالیانه تقاضای لرزه ای یک سازه از مقداری مشخص درساختگاه مورد نظر است بواسطه تصادفها و عدم قطعیت های فراوانی که در زلزله و پاسخ لرزه ای سازه وجود دارد استفاده از یک چارچوب احتمالاتی در این تحلیل الزامی است دراین تحقیق تلاش شدها ست که بجای استفاده از آمار کلاسیک از آمار بیزین درایجاد این چارچوب استفاده شود و دو بخش بنیادی این تحلیل یعنی مدل احتمالاتی تقاضای لرزه ای و نیز مدل آسیب پذیری فروریزش سازه برای قابهای خمشی فولادی ارائه گردد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بهترین فرم برای تعریف مدل یک رابطه خطی بین لگاریتم طبیعی شاخص شدت و لگاریتم طبیعی پارامتر تقاضای لرزه ای است.