سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمصطفی صادقی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
فاطمه جاوید – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه ایلام

چکیده:

به منظور تعیین پایداری عملکرد و سازگاری هیبریدهای توتون ویرجینیا و تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، ۱۵ هیبرید توتون، شامل ۱۰ هیبرید داخلی و ۵ هیبرید ارسالی از مراکز بین المللی در دو ایستگاه تحقیقات توتون تیرتاش و رشت و در هر ایستگاه در دو شرایط تنش و بدون تن شخشکی (چهار محیط) به مدت دو سال ( ۱۳۸۶ – ۱۳۸۵ ) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. محاسبه های آماری شامل تجزیه واریانس مرکب و برآورد ۱۴ آماره پایداری و تجزیه الگو بود. معنی دار بودن اثر اصلی یا افزایشی ژنوتیپ و محیط و نیز اثر متقابل ضرب پذیر ژنوتیپ × محیط، بیانگر سازگاری ژنوتیپ ها با محی طهای خاص بود. نتایج حاصل از تجزیه پایداری به روش واریانس محیطی و ضریب تغییرات محیطی نشان داد که ژنوتیپ های ۷ ، و ۵ به ترتیب دارای کمترین واریانس محیطی و ضریب تغییرات محیطی و در نتیجه بیشترین پایداری می باشند. هیبرید ۱۲ ، براساس معیارهای آماره شوکلا، اکووالانس ریک، انحراف از خط رگرسیون پایدارترین ژنوتیپ شناخته شد. نتایج نشان داد که هیبریدهای ۱۲ ، ۸ و ۹ با داشتن کمترین اثر متقابل، پایدارترین و هیبریدهای ۱۱ ، ۱۴ ، ۴ و ۱ با دارا بودن بیشترین اثر متقابل ناپایدارترین هیبریدها بودند. ژنوتیپ های ۱۰ ، ۱۴ و ۱۳ برای ایستگاه تیرتاش و ژنوتی پهای ۲ ، ۳ ، ۷ و ۱۱ برای ایستگاه رشت، در شرایط بدون تنش خشکی سازگار و مناسب تشخیص داد هشدند