سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن عبدالرحمنی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مراغه

چکیده:

در این تحقیق ضمن ارزیابی قدرت بذر در شش ژنوتیپ گندم دیم( شامل: ۹۱۴-Genbank و ۳۹-Sardari و ۱۰۱-Sardari و Sar/Sak//Arufen همراه با رقم رشد و آذ ر-۲ به عنوان شاهد)، همبستگی صفات کیفی مرتبط با قدرت بذر با عملکرد مزرعه ای گندم در شرایط دیم تعیین و با کمک همبستگی شاخص های قدرت بذر با عملکرد مزرعه ای در انتخاب ارقام گندم دیم از آنها استفاده گردید. این پژوهش در قالب دو آزمایش در آزمایشگاه و مزرعه در سال ۸۹-۱۳۸۸ انجام شد. نتایج آزمون های آزمایشگاهی نشان داد که بین ژنوتیپ های مختلف از نظر سرعت جوانه زنی، میانگین مدت زمان جوانه زنی، هدایت الکتریکی، تعداد گیلهچه های نرمال، وزن خشک ریشه چه ، ساقه چه و وزن خشک گیاهچه اختلاف معنی داری وجود داشت . رقم رصد بالاترین وزن خشک ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه را به خود اختصاص داد و از نظر تعداد سنبله در متر مربع، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت اختلاف معنی داری وجود داشت. بین عملکرد دانه و هدایت الکتریکی همبستگی کنفی اما با تعداد گیاهچه های نرمال همبستگی مثبت وجود داشت. این نتایج حاکی از وجود اختلافات ژنتیکی بین ارقام مختلف از نظر شاخص های قدرت بذر در آزمایشگاه و صفات زراعی در مزرعه است و در ارقامی که قدرت بذر زیاد است به علت پایداری بهتر غشاهای سلولی و کاهش نشت متابولیت ها به خارج از بذر در حین جوانه زنی و افزایش تعداد گیاهچه های نرمال، استقرار گیاهان در مزرعه بهبود یافته و د رنتیجه درصد پوشش سبر افزایش می یابد و این امر به نوبه خود به استفاده بهینه از نور و منابع موجود در خاک منجر شده و درنهایت موجب افزایش فتوسنتز و عملکرد دانه می شود.