سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد هنرمند ابراهیمی – کارشناسعمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران
مجتبی عباسی – کارشناس ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران
شبنم تجربه کار – عضو هیئت علمی گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران

چکیده:

اخیرا در برخی از کشور های دنیا به تاثیر آب مغناطیسی در بتن توجه زیادی شده و مطالعات فراوانی در این زمینه در حال انجام است یکی از فواید فناوری مغناطیسی در فرآوری بتن، امکان استفاده از طیفوسیعی از آب ها با خواصگوناگون در ساختبتن است. خواصو ویژگی های بتن سازه ای متعارف (CVC) به طور مستقیم به مواد سازنده و نحوه مخلوط کردن آن ها بر می گردد و با مطالعه و آزمایشبر روند طرح اختلاط و پارامتر های تاثیر گذار بر روی آن می توان به بتنی با کیفیتو عملکرد بهتر دست یافت، یعنی با یک هزینه ی ثابتعملا بازده فرآیند را بالا برده و در نهایتباعثایجاد صرفه جویی اقتصادی شد. در این مقاله تعدادی پژوهشآزمایشگاهی جهتبررسی امکان استفاده از آب دریا به وسیله فناوری مغناطیسی در ساخت بتن متعارفانجام شده استبه این ترتیبکه تعدادی نمونه آزمایشگاهی از دو گروه بتن با آب معمولی و بتن با آب دریا مغناطیسی ساخته و مورد آزمایشو بررسی قرار می گیرد