سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد رضا قاضی مرادی – کارشناس ارشد گرایشسازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد خانجانی – استاد بخشمهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تزریق آب به داخل مخزن می تواند باعث افزایش بازده نفت شود. بنابراین ویسکوزیته و تفاوت بین چگالی ماده تزریق شده و سیالات جابجا شده می تواند، تاثیر کمتری برآن داشته باشد. برای غلبه به مشکلات مربوط به کنترل حرکت و افزایش قوای ظاهری وبهبود راندمان مخزن می توان آب را به داخل مخزن تزریق کرد. این مطالعه، بر روی جریان های گذرا آب و نفت در محیط های متخلخل همگن متمرکز شده است. دستگاه طراحی شده برای این مطالعه، شامل یک محیط متخلخل ترکیب نشده که با نفت خام اشباع شده است و آب که با فشار جریان ثابت و در فشارهای مختلف در آن تزریق می شود می باشد. افت فشار در طول هسته قابل مشاهده است در حالی که اندازه گیری اشباع در حالت دوبعدی با استفاده از آزمایشساده درجه اشباع انجام شده. آزمایشاز نظر زمان دستیابی به موفقیت، افزایشبازده مایع، کاهشفشار در طول هسته و پروفیل های گاز اشباع، تجزیه و تحلیل شده است. در ابتدا تأثیر فشار آب تزریقی بر روی نمونه ها را مورد مطالعه قرار گرفته است. تفسیر آزمایش با استفاده از مقایسه نتایج حاصل از روش آزمایشگاهی و مدل عددی در محیط متخلخل انجام گرفته.