سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرید مقدم – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، سازمان آب و برق خوزستان
عبدعلی ناصری – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز- دکترا آبیاری و زهکشی

چکیده:

شبکه آبیاری گتوند با وسعت نا خالص ۴۷۷۱۰ هکتار در جنوب غربی ایران و در استان خوزستان واقع شده است، این شبکه شامل سه منطقه گتوند، عقیلی و دیمچه می باشد. مناطق گتوند و عقیلی با وسعت ۱۴۴۴۰ هکتار (ناخالص) منطقه مورد مطالعه می باشد. بالا آمدن سطح آب زیرپوسته ای و باتلاقی شدن اراضی برخی از نقاط این مناطق که در اثر سنگینی بافت خاک، استفاده بی رویه آب و همچنین ضعیف بودن زهکشی طبیعی منطقه بوجود آمده است از یک سو و ضرورت جلوگیری از باتلاقی شدن اراضی، لزوم توجه و استفاده بهینه از منابع محدود آب موجود در کشور و نیز ارائه راهکارههای مناسب جهت استفاده مجدد از آبهای زیرپوسته ای بعنوان یک منبع تأمین آب جدید از سوی دیگر از علل اصلی انجام این بررسی بوده است. در این پژوهش با بررسی آمار قرائت سطح ایس تابی در پیزومترها و نیز چاهک های مشاهده ای موجود در منطقه، چگونگی تغییرات سطح آب زیرپوسته ای، حجم آب ذخیره شده در یک فصل زراعی، مقدار و جهت حرکت آنها و نیز مناطق بحرانی منطقه مورد بررسی مشخص ش د. پس از آن راهکارهایی به منظور استفاده مجدد از این آبها ارائه م ی گردد، که ضمن کاهش خسارات ناشی از بالاآمدن سطح آب زیرزمینی و باتلاقی شدن اراضی، یک منبع آب جدید جهت آبیاری اراضی بخصوص در زمان بحران آب و خشکسالی و یا توسعه احتمالی اراضی معرفی می شود.