سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا ایزدی – عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
معصومه ایزدی –
هاجر یوسفی –
حدادخداپرست –

چکیده:

کاتکین درجلوگیری ازاکسیداسیونDNA بهترکردن جریان خون وعملکرد کبد موثراست.غنی کردن نان با اپی گالوکاتکین گالات(- که کاتکین اصلی موجود درچای سبز است آن رابه یک غذای عملگرتبدیل می کند.تخریب حرارتی واپیمریزاسیونEGCG اولین واکنشهای سنتتیک هستند که همزمان باهم درطول پخت نان انجام می گیرد.روشهایی که برای پایداریEGCG ارائه شده اند نه تنها برای واکنشهای حرارتی بلکه برای مقادیرمختلف دماورطوبت درمغزوپوسته به کارمی روند هدف ازارائه این مقاله بررسی پایداری حرارتیEGCG درطول پخت نان می باشد.