سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی گلستانی – کارشناس ارشد علوم باغبانی
امید نوری رودسری – دانشجوی دکتری باغبانی

چکیده:

قطعهکاری چمن یکی ازروشهای مهم احداث و ترمیم چمن بخصوص درزمینهای ورزشی است درایران بیشترین بستری که برای تولید چمن های قطعه ای به کارمیرود ترکیبی ازماسه و پیت می باشد ازانجا که بستر پیت گران میبا شد نیاز به بسترهای جایگزین ضروری به نظر می رسد درشمال ایران پوسته برنج ضایعات کارخانه چای و نیز برگهای خزان شده درختان به عنوان مواد الی ارزان قیمت به وفور یافت می شوند هدف از این تحقیق تاثیر استفاده ازپوسته برنج به عنوان یک مواد الی ارزان قیمت برای جایگزین شدن با سایر بسترهای کشت متداول برمیزان جوانه زدن بذرچمن درتولید چمن قطعه ای بود این آزمایش درتابستان سال ۱۳۸۶ درمزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد چالوس درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار و ۶ تیمار : مخلوط خاک برگ و ماسه – کمپوست چای و ماسه – ماسه – مخلوط پوسته برنج و ماسه – مخلوط تیمارهای ۱و۲و۳و۴و۶ – پتریدیش به عنوان شاهد انجام شد چمن مورد استفاده دراین آزمایش از جنس Lolium Prenne بود اثربسترهای کاشت برمیانگین جوانه زنی چمن درسطح ۵ درصد معنی داربود.