سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا حسینی – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
منوچهر نبی زاده – شرکت مهندسین مشاورآراد نیرو اترک

چکیده:

مبحث اتصال زمین درصنعت برق و بخصوص شبکه های توزیع ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و با عنایت به وضعیت موجود و نامتعادلی باردرشبکه های توزیع به منظور افزایش ضریب اطمینان کافی بهره برداری صحیح و ایمن از شبکه ها و جلوگیری ازخطرات ناشی ازحفاظت ناقص برای انسان ها و تاسیسات بهبود وضعیت موجود درشبکه ها و رعایت اصول فنی استانداردها احساس می شود دراین مقاله سعی شده است سیستم زمین جدیدی معرفی شود که با بکارگیری ژایه های بتنی شبکه فشارضعیف به ج ای چاه ارت مجزا هزینه ها را کاهش دهد با اجرای طرح دردو منطقه نمونه و اندازهگیری های مقاومت زمینی نتایج بررسی و تحلیل گردید که خلاصه آن دراین مقاله آورده شده است.