سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد علی بدری – استادیار، صندوق پستی ۱۳۴ ، پژوهشکده علوم وتکنولوژی زیردریا، دانشگاه صن

چکیده:

در این مقاله، حرکتآلودگی بر روی آبهای خلیج فارسبه طور عددی شبیه سازی شده است. تاثیرات میدان باد واقعی و عامل جزر و مد درتعیین الگوی جریان مورد بررسی قرار گرفته است. میدان باد، از طریق توزیع احتمالی وی بول برای کالیبره نمودن باد غالب با توجه به داده های اندازه گیری مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور برآورد تعیین پارامترهای توزیع احتمالی وی بول از روشحداقل نمودن اختلافمربعات استفاده شده است. میدان باد محاسبه شده با داده های میدانی مقایسه و انطباق خوبی ملاحظه شده است. میدان دینامیکی آب از طریق تلفیق یکمدل هیدرودینامیکی جدید با میدان باد بدستآمده است. به عنوان مثالی کاربردی، توصیففرآیندهای جابه جایی، انتشار، پخشافقی و عمودی، نفوذ به لایه های داخل ستون آب، تبخیر و امولسیون یک لکه نفتی انجام گردیده است. برای شبیه سازی پدیده جابه جایی و نفوذ از روشپیمایشاتفاقی و برای مدلسازی پدیده های استهلاکاز مدلهای معتبر استفاده شده و با داده های میدانی به لحاظ اعتبار دهی مسیر آلودگی صحت سنجی شده است.