سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آیدا مکوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
عبدالرسول تلوری – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز
محمود مشعل – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

استفاده از آبگیرهای جانبی یکی از روشهای معمول درآبگیری ازرودخانه ها م یباشد درنواحی خشک و نیمه خشک که جریان سیلاب حاوی رسوبات زیادی می باشد بخشی ازرسوبات همراه جریان وارد کانال آبگیر شده و درقسمت های مختلف کانال از جمله ورودی کانال آبگیر ترسیب می کند رسوب گذاری دراین ناحیه ظرفیت انتقال کانال جانبی را کاهش میدهد و سبب انسداد دهانه آبگیر میگردد روشهای مختلفی برای کاهش رسوب ورودی به دهانه آبگیر وجود دارد که یکی از آنها توجه به زاویه کانال آبگیر با جهت جریان درکانال اصلی است ودیگری استفاده از سازه های کنترل رسوب مانند استانه، دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار CCHE2D به شبیه سازی یک مطالعه ازمایشگاهی که قبلا جهت یک تز دکتری دردانشگاه تربیت مدرس انجام شده است ومقایسه نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی موجود به عنوان نمونه جهت بررسی کنترل رسوب دریک فلوم به طول تقریبی ۱۷متر و عرض۱/۵ متر و عمق ۰/۷ متر پرداخته شده است آبگیری به عرض ورودی ۰/۶متر و با زاویه های ۹۰و۷۵و۶۰و۴۵ درجه نسبت به جهت جریان متصل به فلوم می باشد