سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی دلنواز – استادیار دانشکده عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین قزوین ایران

چکیده:

بتن سبک ازجمله موادجدیدی میباشد که درسالیان اخیر به خاطرمزایای عملی استفاده ازآن به عنوان یکی ازمصالح سازه ای مهم شناخته شده و تقاضا برای استفاده ازآن درحال افزایش است دراین تحقیق اثرمیکروسیلیس برمشخصات دوام بتن سبک و میزان نفوذپذیری آنها درمقابل یون کلرید بررسی شده است به این منظور پارامترهای اساسی درطرح اختلاط بتن مانند نسبت آب به سیمان و همچنین درصد میکروسیلیس به عنوان پارامترهای اصلی تعیین گردیده اند و اثرآن برمقاومت فشاری دوام و ضریب نفوذپذیری یون کلراید دربتن مورد بررسی قرارگرفته و درانتها یک مدل مبتنی برشبکه عصبی برای تعیین ضریب نفوذکلراید دربتن ارایه شده است