سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ویدا قاسمی چلان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
حنیفه سیدحاجی زاده – استادیار دانشگاه مراغه

چکیده:

گیاهان زینتی بویژه گلهای شاخه بریده عمر نمایشی محدودی دارند از این رو تاثیر برخی ازتیمارهای شیمیایی نگهدارنده برعمر گلدانی رزرقم بلک ماجیک مورد مطالعه قرارگرفت بدین منظور گلهای شاخه بریده رز درمحلولهای نگهدارنده حاوی ۲/۵ درصد ساکارز غنی شده با ۸- هیدروکسی کینولین سیترات سولفات مس نیترات نقره سولفات آلومینیوم و اتانول قرار داده شدند نتایج نشان داد که تیمارهای حاوی اتانول و سولفات آلومینیوم نقش مهمی درافزایش ماندگاری رز همراه با افزایش جذب آب داشتند بیشترین میزان نشت آنتوسیانین درگلهای شاهد مشاهده شد عمرگلدانی گلهای شاهد پس از ۱۰ روز به پایان رسید درحالیکه گل های نگهداری شده درتیمارهای حاوی اتانول و سولفات آلومینیوم ۱۸روز ماندگاری داشتند.