سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

وحید شامخی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا
امیر ناظمی – دکتری مدیریت فناوری
مینا علی – کارشناس ارشد بیوانفورماتیک
عبدالله کوکبی – کارشناس ارشدکامپیوتر

چکیده:

دراین مقاله با اشاره مختصری به تعریف نگاشت علم و فناوری و مرور کاربردها وروشهای موجود فرایندی اجرایی برای ترسیم نگاشت علم و فناوری پیشنهاد می شود درادامه فرایند اجرایی به منظور ترسیم نگاشت علم و فناوری سامانه سوناربومی سازی و اجرا شده و برخی از نتایج آن ارایه میشود درترسیم نگاشت سامانه سونار۳فاز اصلی و چندین گام پیشنهاد شده و نتایج قابل توجهی بدست آمد که درانتها این نتایج با نظر کارشناسان اعتبار سنجی شده که موید فرایند پیشنهادی درحوزه مورد مطالعه سامانه سونار بوده است فرایند ارایه شده گامی تازه دراین حوزه نگاشت علم و فناوری درایران و حتی دربرخی موارد دردنیامحسوب شده و با توجه به اهمیت گسترش چنین ابزارهای درفضای رقابتی امروز دنیا نیاز به صرف منابع بیشتر دراین حوزه احساس می شود.