سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ویدا مرادنیا – کارشناسی ارشد مهندسیکشاورزی باغبانی

چکیده:

این پژوهش جهت بررسی و مقایسه اثرعناصر کم مصرف آهن – روی و پتاسیم برعملکرد درهندوانه رقم ننوژن صورت گرفت این آزمایش شامل سه تیمار که هرتیمار سه تکرار داشت و درهرتکرار حداقل شش وبته هندوانه داشت دراین پژوهش بوته های هندوانه با پتاسیم ۰-۴۰-۸۰-۱۲۰ آهن ۰ ۵-۱۰ و روی ۰-۵-۱۰ میلیگرم درکیلوگرم خاک مورد تغذیه قرارگرفتند فاکتورهایی نظیر تعداد میوه درهربوته و وزن محصول اندازه گیری شد نتایج نشان داد که بیشترین تعدادهندوانه و وزن محصول درتیمار ۱۲۰ پتاسیم ۱۰ آهن و ۱۰ روی مشاهده شد و عملکرد کمتردرمورد تیمارهایی بود که تنها با آهن یا روی مورد تغذیه قرارگرفتند.