سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هانیه جمال پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی محمدی ترکاشوند – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
شهرام صداقت حور – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
ناصر نگهدار – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

محدودیت منابع آب کشورضرورت صرفه جوی درمصرف آب را روشن می سازد اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری تکنیکهای پیشرفته به منظور حفظ ذخیره رطوبتی خاک ازجمله اقدامات موثربرای افزایش راندمان آبیاری و درنتیجه بهبود بهره برداری ازمنابع محدود آب میباشد درابتدا مرحله انکوباسین خاک ۱۴تیماردریک طرح کاملا تصادفی درازمایشگاه آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت درمحدوده دمایی ۲۸-۲۵ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرارگرفت تیمارها شامل مقادیر ۳۰و۵۰و۷۰درصد حجمی ازکمپوست زباله های شهری و ضایعات زیتون به همراه مقادیر ۲/۵و۷/۵و۱۵گرم ازیک سوپرجاذب رطوبت A200 بودند به منظور تهیه منحنی رطوبتی و تعیین رطوبت معادل ظرفیت زراعی FC و نقطه پژمردگی دائم PWP درتیمارها ازروش کاغذصافی استفاده شد پ سازاشباع خاک ها زمان شروع اشباع خاک ها تا رسیدن به رطوبت معادل PWP محاسبه شد