سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد یزدان پور – کارشناسی ارشد عمران آب
هوشنگ حسونی زاده – استادیار دانشگاه آزادشوشتر
محمد محمودیان شوشتری – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

آب آشامیدنی شامل میکروارگانیزم هایی است که میتوانندبطوربالقوه خطرمهمی برای بهداشت همگانی داشته باشند ضدعفونی سازی برای نابودسازی میکروارگانیزم هایی است که برای سلامت انسان خطرناک هستند بکارمیرود به منظور جلوگیری ازرشد مجدد باکتریها مطلوب است که مواد ضدعفونی کننده درسیستم توزیع آب باقی بماند رایج ترین ماده ضدعفونی کننده کلر میب اشد اگرنرخ دوز کلرخیلی پایین باشد ممکن است میزان باقیمانده کلر درانتهای سیستم توزیع نامناسب باشد که منجر به رشد باکتریها میگردد ازطرف دیگر اضافه کردن بیش از اندازه کلر به آب ممکن است موجب نارضایتی مشتریان درموردمزه و بوی اب و همچنین خوردگی شبکه لوله و تشکیل محصولات فرعی سرطان زا گردد بنابراین به منظور تعیین میزان بهینه مقدار کلر لازم است بتوانیم زوال کلر را درشبکه پیش بینی نماییم دراین مقاله با دو تکنیک داده ها را مورد بررسی قرار میدهیم یعنی با مدل های رگرسیونه خطی و با شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه جهت پیش بینی غلظت کلر دردو محل کلیدی سیستم آب شهرک نفت که درکنار شهر اهواز واقع گردیده است مورد استفاده قرارگرفته اند.