سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم سالاری – استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمد باعقیده – کارشناس ارشداقلیم شناسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

به منظور بررسی آماری پدیده شرجی درجزیره قشم داده های دما و رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک قشم درطی سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ ازسازمان هواشناسی کشورتهیه شد . شاخص شدت شرجی درهرروزمحاسبه شدو براساس آستانه تعریف شده، روزهای شرجی به چهارگروه طبقه بندی شدند . نتایج حاصل ازتحلیل های آماری نشان می دهندکه شرجی ترین ماه درمنطقه موردمطالعه، تیرماه (با میانگین شدت شرجی ۱/۶۳) است درواقع جزیره قشم دراین ماه،خفقان آورترین هواراتجربه می کند . بعدازماه تیر، ماههای مرداد (با میانگین شدت شرجی ۱/۶) وشهریور(بامیانگین شدت شرجی ۱/۵۹) دررتبه دوم وسوم قرارمی گیرند .ماه های بهمن،دی وآذرهم ازپایین ترین شدت شرجی برخوردارهستند . براساس طبقه بندی شاخص شدت شرجی به طورمتوسط درهرسال ۲۷۱ روزشرجی داشتیم که ازاین ۲۷۱ روز،حدود ۳۶ روزشرجی ضعیف، ۷۰ روزشرجی متوسط، ۷۱ روزشرجی شدیدو ۹۴ روزفوق العاده شرجی هستند . بدین ترتیب روزهای فوق العاده شرجی بیشترین فراوانی وروزهای باشدت شرجی ضعیف کمترین فراوانی رادارند.