سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن سیاح پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه
مهدی نیکو – کارشناسی ارشدمهندسی عمران سازه
پنام زرفام – دکتری سازه

چکیده:

دریک شبکه خودسازمان دهSelf Organization Feature Map واحدهای پردازش گردرگروه های یک شبکه یک بعدی دو بعدی یا بیشتر قرار داده می شوند واحدها دریک فرایند یادگیری رقابتی نسبت به الگوهای ورودی منظم می شوند محل واحدهای تنظیم شده درشبکه به گونه ای نظم می یابند که برا یویژگیهای ورودی یک دستگاه مختصات معنی دار روی شبکه ایجاد شود لذا یک نقشه خودسازمانده یک نقشه توپوگرافیک از الگوهای ورودی را تشکیل میدهد که درآن محل قرار گرفتن واحدها متناظر ویژگیهای ذاتی الگوهای ورودی است یادگیری رقابتی که دراین قبیل شبکه ها بکارگرفته می شود یادگیری بی نظارت می باشد دراین مقاله از ۱۷۳ نمونه آزمایشگاهی بتن با خصوصیات مختلف استفاده شده است شبکه های مورد استفاده دراین تحقیق شبکه های خودسازمانده دارای وزن ثابت که شامل شبکه کوهونن می باشد بدین منظور پارامترهای اسلامپ نسبت آب به سیمان ماکزیمم اندازه شن مقدار ماسه و سیمان به عنوان ورودی درنظر گرفته شده و با استفاده از این مدل مقدار مقاومت فشاری بتن محاسبه می گردد.