سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسفندیار جهانتاب – کارشناسی ارشد مرتعداری
یاسر قاسمی اریان –
سعید احمدابادی – کارشناسی ارشد مرتعداری
سجاد ابتکار – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

مراتع نقش مهمی درتولید علفوه دام ها و به تبع آن تولید پروتئین موردنیاز کشور ما دارند اما آنجه مهم است بهره برداری صحیح از مراتع به منظور حفظ منابع پایه اب خاک و گیاه است که تعادل دام و مرتع می تواند بهترین راه کار درجهت نیل به این هدف باشد ظرفیت چرایی مرتع عبارت است ازحداکثر تعداددامی که میتواندهرساله درمحدوده مشخصی از ان مرتع درمدت معینی ازسال چرا کند بدون اینکه به کمیت و کیفیت پوششهای گیاهی و موارد وابسته چون آب و خاک خسارت وارد کند جهت محاسبه ظرفیت چرایی مراتع تعیین نیاز غذایی روزانه آن براساس کیفیت علوفه یکی از فاکتورهای اساسی میب اشد نیاز غذایی یک واحد دامی دراندازه گیری ظرفیت مرتع درشرایط کنونی کشور ما معادل ۲-۱/۵ کیلوگرم علوفه خشک درروز محاسبه میش ود این درحالی است که کیفیت علوفه از گیاهی به گیاه دیگر ازمنطقه ای به منطقه دیگر و دردوره های رویشی مختلف متغیر است بنابراین این روش نمی تواند روشی مطمئن برای تعیین ظرفیت چرایی باشد درروش انرژی متابولیسمی میزان انرژی متابولیسمی موجود درمقدارعلوفه تولید شده درمرتع محاسبه میشود.