سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
سیدناصر هاشمی – دکتری تکتونیک از دانشگاه شیراز، ١٣٨٣ ، عضو هیأت علمی دانشگاه دامغان

چکیده:

دراین مطالعه براساس داده های لرزه ای دستگاهی رخداده درایران و گسلهای فعال اصلی این گستره و با استفاده از ابزار Spatial Analyst درمحیط نرم افزار Arc GIS 9.3 پهنه های لرزه زای ایران شناسایی شده و سپس به مقایسه ویزگیهای لرزه خیزی این پهنه ها پرداخته شده است به این منظور ابتدا نقشه های تراکم رومرکز زلزله ها برای سه بازه زمانی ۱۹۵۵-۱۹۰۰و۲۰۰۵-۱۹۵۶و۲۰۱۱-۲۰۰۶ و نقشه تراکم گسلهای فعال اصلی ایران تهیه و سپس با ترکیب آنها به کمک روشهای تحلیل مکانی پهنه های لرزه زا معرفی شده اند ویژگیهای لرزه خیزی این پهنه ها شامل پارامترلرزه خیزی B فراوانی زلزله ها و بزرگی زلزله ها باهم مقایسه شده است انطباق خوب پهنه های لرزه زای بدست آمده دراین مطالعه با نتایج حاصل ازمطالعات قبلی سایرمحققان بیانگر قابل اعتماد بودن روش تحلیل مکانی درشناسایی پهنه های خطرلرزه ای درنواحی فعال لرزه یا می باشد